• +90 324 238 21 66
  • aktur@akturltd.com
  • Akdeniz - Mersin / TÜRKİYE
  • Takip Ein :

Müşterilerimizin talep ettiği lojistik faaliyetleri kapsamında ve diğer tüm satın alımlarda GDP (İyi Teslimat Uygulamaları) uygulamalarıyla; Ürün, Proses ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.

 

AKTUR olarak; Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlayacak hizmetlerin en önemli basamağının etkili bir tedarik zinciri yönetimi ile mümkün olacağına inanmaktayız. Tedarik zinciri yönetimi kapsamında tüm paydaşlarımızın beklentilerini; nitelikli girdi temini, nitelikli süreç yönetimi ve nitelikli insan gelişimine odaklı iş birlikleri oluşturmakla karşılamaktayız.

 

Bu amaçla Tedarik Zinciri Yönetiminde yer alan Tüm Birimler stratejik faaliyetlerde koordinasyon sağlamakta ve vizyon paylaşımı gerçekleştirmektedir.

 

AKTUR hizmet vermekte olduğu tüm paydaşlarına müşteri-tedarikçi ilişkisinden çok, çözüm ortağı anlayışı ile yaklaşmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları ile iş geliştirme çalışmaları yaparak iş ortaklarının hem iş yüklerini hem de bu işlemler için ödedikleri operasyon maliyetlerini azalmakta, iç ve dış ticaret operasyon faaliyetlerini geliştirmektedir. Tedarik zincirinin dijitalleşmesi ile tüm iş ortaklarımızın stok, yönetim, dağıtım ve taşıma maliyetlerini azaltma olanağı sağlamaktayız. Ayrıca tüm paydaşlarımız özel yetkilendirme ile tüm süreçleri izleyebilmekte, raporlayabilmekte ve yönetebilmektedir. Maksimum etkinlik ile tedarik zincirindeki belirsizliğin ortadan kaldırılması, kâğıt kullanımının azaltılması ve yapılan kontroller ile dağıtım ve stok bulundurma maliyetleri düşürülebilmektedir.

 

AKTUR, operasyonlarını gerçekleştirmek için gerekli ürün ve hizmetlerin; Yasalara ve etik değerlere uygun temin edilmesini, insan haklarını, iş sağlığı ve iş güvenliğini , çevreyi, fikri mülkiyet ve gizli bilgiyi ihlal eden kaynaklardan gelmemesini önemsemektedir. Benimsediğimiz değerler ve politikaların, tüm tedarik zinciri boyunca yayılmasını ve devamlılığını hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için tüm alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin, şirketimizle dayanışma halinde olmasını beklenmektedir. Sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilebilmesi için geri dönüşlerin sağlanması ve olumlu uygulamaların paylaşılmasını önemsemektedir.

 

Alt yükleniciler ve Tedarikçilerle İlişkilerde Gözetilen İlkeler

 

  1. Yasalara ve Etik Değerlere Uygun Hareket etmek

Alt yükleniciler ve tedarikçilerin faaliyetleri sırasında yasalara ve ilgili mevzuata uygun hareket etmesi önemlidir. Tüm alt yüklenici ve tedarikçilerin doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensibini benimsemiş olmasını, yasalara ve etik değerlere uygun hareket etmesini bekleriz.

 

  1. İnsan Hakları ve Çalışma Esaslarını Gözetmek

Alt yüklenici ve Tedarikçilerin insan haklarına saygılı, ayrımcılıktan uzak ve çalışanlarına eşit olanak ve fırsat vermeleri önemlidir. Alt yüklenici ve tedarikçilerden çalışanlarına ayrımcılık yapmamasını, fırsat eşitliğine imkan vermesini, zorla veya zorunlu çalıştırmamasını, çocuk işçi çalıştırmamasını bekleriz.

Alt yüklenici ve tedarikçilerin güvenli bir iş ortamını temin edecek nitelikte iş sağlığı ve iş güvenliği esaslarını gözeterek hareket etmesine dikkat ederiz.

Müşterilerinin ticari sırlarını özenle korumalarını önemseriz.

 

  1. Çevreye Duyarlılık

Alt yüklenici ve tedarikçilerin faaliyetleri esnasında çevreye verebilecekleri olası olumsuzlukları en aza indirmesini; Çevreyi, müşterileri ve çalışanları koruyucu nitelikte ürün ve hizmet üretmelerini bekleriz.

 

  1. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele

Alt yüklenici ve tedarikçilerin hiçbir şekilde rüşvet ve yolsuzluğu tolere etmemesini ve bu konuda duyarlı davranmasını beklemekteyiz.

 

  1. Fikri Mülkiyet ve Gizli Bilgi

Alt yüklenici ve tedarikçiler, AKTUR’ un fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeli ve bu haklara ilişkin bir tehlike ve/veya ihlali haber aldıklarında tarafımıza bilgi vermelidirler. Bu bağlamda olası bir ihlalin önlenmesi ve/veya sona erdirilmesi için AKTUR ile işbirliği içinde olmaları gerekir. Alt yükleniciler ve tedarikçiler haiz oldukları her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, kurumsal bilgiler, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari-mali-teknik sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, belge ve söz konusu ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, belgeler dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm AKTUR bilgilerini, uygun güvenlik tedbirleriyle koruma altına almalıdır. Gizli bilgilerin işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarına ve danışmanlarına vermesi ancak bilginin gizliliği hususunda çalışanlarını ve danışmanlarını uyarması ve bu kişilerin gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlaması ile mümkündür.

 

Yukarıda belirtilen ilke ve politikalara aykırılığı tespit edilen alt yükleniciler ve tedarikçilerden, öncelikle aykırılığın giderilmesi ve benimsenen politikalara uygun düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz. Aykırılığı gidermeyi kabul etmeyen veya belirlenen sürede gerekli düzenleme ve uyumu sağlamayan tedarikçilerle ticari ilişki sona erdirilir.

 

 

 

 

 

 

 

Selman AKTOĞ

Genel Müdür