• +90 324 238 21 66
 • aktur@akturltd.com
 • Akdeniz - Mersin / TÜRKİYE
 • Takip Ein :

Kuruluşundan günümüze gelen tecrübe ve saygınlık doğrultusunda, çevreyi korumak ve doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çevresel performansını sürekli iyileştirmeyi hedefleyen AKTUR, ekonomik büyüme-çevre faktörleri arasındaki dengenin sağlaZnması için sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturduğu Çevre Politikasının hayata geçirilmesi için aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir.

 

 • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları alarak yasal düzenlemelerin ötesine geçmek,
 • Lojistik faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen ya da bunlardan etkilenen paydaşları belirleyip paydaş katılım süreci ile söz konusu paydaşların görüşlerini AKTUR’ un çevre aksiyon planlarında göz önünde bulundurmak,
 • Tüm organizasyonel birimlerinde GHP (Green House Protocol) gereklilikleri doğrultusunda kullanılan araç yakıtları, elektrik enerjisi, su, kâğıt, doğalgaz ve yardımcı malzemeler gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,
 • Üst yönetimimizin kararını almış olduğu aşağıdaki hedefler çerçevesince çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere aksiyon aldırmak,
 • Taşınan yükün ağırlığını baz alarak ton eşdeğer emisyonu azaltmak,
 • Yıllık metrekare başına sarf edilen elektrik tüketim tasarrufu,
 • Yıllık kişi başı kullanım suyu tüketim miktarı tasarrufu,
 • Yıllık kişi başı kâğıt kullanımı tasarrufu,
 • Karbon ve sera gazı emisyonunu azaltımı,

 

 • Faaliyetleri sırasında oluşan ve atık yönetim planında tanımlı yağ, lastik, kâğıt, plastik vb. gibi zararlı atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve bir geri dönüşüm eylem planı oluşturup uygulamak,
 • Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamak için kullanılan taşıtlardan salınan emisyonların azaltılması yönünde geliştirilecek olan politika ve ulusal kalkınma programlarını desteklemek,
 • Uluslararası finans kuruluşlarından başta enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik sağladığı fonların kullandırılması aşamasında ortaya çıkan dolaylı çevresel etkilerin kontrol altında tutulması amacıyla çevre dostu süreçlerin teşviki için yatırımcıyı bilgilendirici etütler düzenlemek, uzman bir kadro eşliğinde yatırımın başından sonuna kadar olan tüm aşamaların takibini sağlamak,
 • AKTUR bünyesinde, çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının içselleştirilmesini temin etmek için sürdürülebilir çevre konusunda sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak; Tüm çalışanları, müşterileri ve hissedarlarıyla iş birliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak,
 • Karbon ayak izinin hesaplanarak düşürülmesi için aksiyonlar almak ve ilgili verileri Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) raporlamasıyla sunmak,
 • Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve küresel çevre duyarlılığını en üst düzeye taşımayı birincil görev olarak benimseyen AKTUR’ un oluşturmuş olduğu Çevre Politikasını, değişen dinamiklere göre iç ve dış denetimlerle sistematik bir şekilde düzenli olarak kontrol ve gözetimini sağlamak,

 

SELMAN AKTOĞ
GENEL MÜDÜR