• +90 324 238 21 66
  • aktur@akturltd.com
  • Akdeniz - Mersin / TÜRKİYE
  • Takip Ein :

Bu politika AKTUR, Kurumsal ilke ve değerlerimiz ışığında sosyal sorumluluklarımızın, tüm paydaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın davranış biçimlerini tanımlayan ve tüm iş ilişkilerimizin üzerine dayandırılan anlayış ve beklentilerden yola çıkarak uygulanan ilke ve değerlerimiz ile limited şirket etik kuralları doğrultusunda, tüm çıkar ve pay sahiplerinin hak ve çıkarlarını korumayı,

İlke ve değerlerimizin politikalarımızın ve stratejik hedeflerimiz ile bütünleşik olarak uyumlu olmasını sağlamayı,

Kurumsal yönetimde şeffaflık çerçevesinde, pay sahipleri ve kamuoyunun, şirketimizin organizasyonel yapısı ve amaçları hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayı,

Üst yönetimin olarak etkinliğimizin değerlendirebilmelerine imkân tanımayı,

Edinilen bilgiler ışığında ilgili tarafların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, tam, anlaşılır, tarafsız, kolay erişilebilir ve eşit bir şekilde kamuoyunun kullanımına sunmayı,

Finansal kaynakları etkin ve verimli bir biçimde yöneterek, yatırıma kaynak ayırmayı, akılcı ve kârlı yatırımlara yönelmeyi temel amaç edinmeyi,

Yasal uyumluluk ile ulusal ve uluslararası yasalara karşı olan sorumluluğumuzu ve ilgili yönetmeliklere uyma konusunda gösterdiği özenimizi tanımlamayı,

Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin başta yasal mevzuatlar olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluğu sağlamayı,

Yatırımcılarına ve pay sahipleriyle olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurumsal değerlere ve kurallara uygun davranmayı,

Etik kurallar ile hizmet kalitemizi ve saygınlığımızı artırmayı,

Çalışanlarımızla ve toplumla olan ilişkilerimizi düzenleyen ve davranış kültürünü oluşturan değerler bütünü oluşturmayı,

Toplumsal sosyal sorumluluklara karşı duyarlı olmayı; Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymayı,

 

Kabul ve taahhüt ederiz.

 

Selman AKTOĞ
Genel Müdür