YÖNETİM SİSTEMLERİ

Yönetim Sistemleri Geliştirme Organizasyonu

AKTUR kurulduktan sonra gelen, başarı ile hızla büyümenin sürekliliği ve etkinliği için uluslararası geçerliliği olan yönetim sistemlerinin devreye alınması kaçınılmaz olmuştur.

 

 Entegre Yönetim Sistemleri

Uluslararası geçerliliği olan yönetim sistemlerinin devreye alınmasıyla birlikte önce bir takım standartlar benimsenmiş ve yaygın olarak devreye alınmıştır.

16 tesisten kurulumu tamamlanmış 12’sinde 2004 yılında ISO 9001, 2005 yılında OHSAS 18001, 2009 yılında ISO 14001 standartlarının uygulanmasına geçilmiş, eş zamanlı olarak 2004 yılında Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi benimsenmiştir. Entegre yönetim sistemlerini devreye alan ve bu amaçla AR-GE ekibiyle entegre geliştirme insiyatifini de üstlenen Yönetim Sistemleri Geliştirme Organizasyonu oluşturulmuştur.

 Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Ulusal ve Uluslararası taşımacılık konusunda, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmak,
• Müşteri odaklı servis anlayışımızla tüm olası ürün güvenliği ve kalite risklerini tanımlayıp bertaraf etmek için her türlü çalışmayı yürütmek ,
• Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
• Tabi olduğumuz tüm yasal ve standart şartları ile birlikte uygunluk yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmek,
• En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
• Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,
• Faaliyetlerimizden kaynaklı çevre etkilerini en aza indirerek kirliliği önlemek ve çevreyi korumak,
• Çevreye saygılı ve sürdürülebilir çözümler üreterek çalışanlarımızla birlikte sorumluluk almak ve sürekli iyileşme hedeflerimizi her yıl gerçekleştirmek,
• İş güvenliği şartlarını sağlayarak iş kazalarının önüne geçmek,
• En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın motivasyonunu sağlamak ve sürekli eğitim yoluyla yeterliliklerinin gelişimine katkıda bulunmak,
• Hedeflerimize ulaşmada ekip çalışmasını esas tutmak,

Kurumsal Değerler Temelinde QHSE Politikaları

AKTUR’un kalite, çevre, sağlık ve güvenlik konularındaki şirket politikası (Corporate Policy for Quality, Health and Safety,Environment – QHSE) üç adet kurumsal değer üzerine inşa edilmiştir.

 • Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerine ve onların müşterilerine yüksek kaliteli lojistik çözümleri sunmak.
 • Çalışanların Motivasyonu: Bireylerin içindeki potansiyelini ortaya çıkarmak.
 • Operasyonel Mükemmellik: Beklentileri karşılamak ve beklentilerin de ötesinde hizmetler sunabilmek amacıyla süreç ve hizmetleri sürekli geliştirmek.

 

Kalite Politikamız

Müşteri ilişkilerini stratejik bir yaklaşımla ele alarak müşteri beklentilerini karşılayıp, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

Sektörde öncü kuruluş olmak ve bu niteliğini devam ettirebilmek için yenilikleri hızlı ve etkili bir biçimde süreçlerine uyarlamak.

Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak, süreçlerini sürekli iyileştirmek için hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükseltmek.

Çalışanlarının süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek müşterilerine üstün çözümler sunmaktır.

 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Çalışan personeline, ziyaretçilerine ve tedarikçilerine emniyetli tesisler, işletme ve çalışma şartları sağlar ve devam ettirir.

Bütün faaliyetlerini sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmesi için çalışanlarına, tedarikçilerine ve ziyaretçilerine uygun bilgiler sağlar ve eğitimler düzenler.

Planlama ve karar vermede çalışan sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli olarak değerlendirir.

İş faaliyetlerinin çalışan sağlığı ve iş güvenliğine olan etkilerini en aza indirmek için değerlendirme yapar, araştırır ve çaba sarfeder.

Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturur ve sürdürür.

Yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul eder; yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirir.

Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür.

İSG hedeflerini belirler ve hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri yerine getirerek, hedeflerini periyodik olarak gözden geçirir.

 

Çevre Politikamız

AKTUR’un; çevreyi korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle çevre politikası kapsamında uygulamayı taahhüt ettiği temel ilkeler;

Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmek,

Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmak,

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamak,

Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymak,

Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamaktır.

 

Müşteri Şikayeti Politikası

AKTUR  olarak;

Müşteri ilişkilerini stratejik yaklaşımla ele alıp, müşteri beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyde tutacağını;

Müşteri şikayetlerine 24 saat içerisinde çözüm üretilmesi, bu çözümlerin etkili ve verimli şekilde tamamlanması ve müşterinin şikayeti ile ilgili süreç hakkında bilgilendirilmesi, yasal mevzuatlara uyulması, müşterilere karşı olan mali sorumlulukların yerine getirilmesini ve ilgili kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

 

SEÇ-G Politikası

AKTUR ;

Sunduğu hizmetlerinin tüm adımlarında, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını ve faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarını minimum gereklilik olarak görür.

Sunduğu hizmetlerin kalitesinin yanı sıra; çalışanlarının sağlığı, çevrenin korunması, müşteri mülkü ve süreçlerinin etkilediği kişilerin emniyeti; konularında da etkin faaliyet gösterip, sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütür.

SEÇ-G (Sağlık, Emniyet, ÇevreGüvenlik) kapsamında; davranış odaklı emniyet sistemini sürdürüp geliştirir, çalışanların davranışlarını izler ve geri bildirimde bulunup yönlendirir.

Çalışma saatlerinde, çalışanların alkol ve uyuşturucu madde (iş konsantrasyonu bozacak ilaç) kullanımını yasaklar ve kullanılmaması için mevcut kontrolleri sürdürür.

Tehlikeli maddeler ile birlikte hizmet verdiği tüm ürünlerin, herhangi bir sabotaja uğramaması, hasar görmemesi ve süreçlerinin etkilediği insanların mevcut risklerden korunması için çalışmalarını sürdürür ve bu çalışmalar için hizmet alıcılarından gerekli bilgileri sağlar.

Çalışanların süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek, SEÇ-G süreçlerini izler, ölçer ve saptanan uygunsuzluklar ile ilgili önlem alıp, sürekli iyileştirir.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

AKTUR ;

Gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yaygınlaştırılması konusunda destek sağlamayı,

Müşterilerine istekleri doğrultusunda güvenli gıda ürünlerini depolamayı ve taşımayı,

Gıda güvenliği politikasının her seviyede çalışanlara anlatılmasını ve benimsetilmesini sağlamayı,

Gıda güvenliği risklerini en aza indirecek çalışmalar içerisinde bulunmayı ve çalışanlarını bu yönde yönlendirmeyi ve eğitmeyi,

Hizmet verdiği alanlardaki yasal düzenlemeleri takip etmeyi ve sürekli uygunluğu sağlamayı, müşteri talep ve beklentilerini anlamayı ve buna uygun olarak çalışmayı yürütmeyi sağlar. Müşteri istek ve taleplerini ölçmeyi ve sistemi iyileştirme çalışmalarında dikkate almayı,

Gıda güvenliği ve yönetim sisteminin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için organizasyona gerekli desteği ve kaynağı sağlamayıvtaahüüt eder.

 

Güvenlik Politikamız

AKTUR’un çalışan, müşteri ve iş güvenliği politikası çerçevesinde uygulamayı taahhüt ettiği temel ilkeler;

Çalışanlarının, müşterilerinin, halkın sağlık ve güvenliğini korumak,

Ortamın güvenliğini sağlamak,

Risklere uygun acil durum (soygun, sivil savunma, saçılma – sızıntı, ürün toplatılması vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmak ve sürdürmek.

Kalite-Yonetim-Sistemi
gloabal-compact-logo

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Küresel İlkeler Sözleşmesi dünya çapındaki işletmeleri sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve yolsuzluğa karşı mücadele konusunda örgütlemek için oluşturulmuş bir Birleşmiş Milletler inisiyatifidir. Herhangi bir yaptırımı olmayan bu sözleşme; tarafların insan hakları, çevre ve yolsuzluğa karşı mücadele konularında ortak hareket etmesini sağlamayı hedeflemektedir.

AKTUR, 12 Kasım 2007 tarihinde dünyada topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden binlerce firma tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atmıştır.

kuresel2

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi

İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyası evrensel insan haklarına saygı göstermeli ve geliştirilmelerine destek olmalıdır.
İlke 2: İş dünyası insan haklarına uygun olmayan davranışlar içinde yer almamalıdır.

İş ve İşçi Standartları
İlke 3: İş dünyası çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme/pazarlık halkasına saygı göstermelidir.
İlke 4: İş dünyası zoraki çalışmayı tamamen ortadan kaldırmak için çalışmalıdır.
İlke 5: İş dünyası çocuk iş gücü kullanımını tamamen ortadan kaldırmalıdır.
İlke 6: İş dünyası iş yerlerinde ayrımcılığın yok edilmesi için çalışmalıdır.

Çevre
İlke 7: İş dünyası çevreyle ilgili sorunlara karşı alınacak önlemleri desteklemelidir.
İlke 8: İş dünyası daha fazla çevre bilincinin oluşması için inisiyatif almalıdır.
İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin kullanımı ve yaygınlaştırılmasına destek olmalıdır.

Yolsuzluk
İlke 10: İş dünyası yolsuzluğun tüm türlerinin, rüşvet ve haraç dahil yok edilmesi için çalışmalıdır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

 • Ulusal ve Uluslararası taşımacılık konusunda, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmak,
 • Müşteri odaklı servis anlayışımızla tüm olası ürün güvenliği ve kalite risklerini tanımlayıp bertaraf etmek için her türlü çalışmayı yürütmek ,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Tabi olduğumuz tüm yasal ve standart şartları ile birlikte uygunluk yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmek,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Kalite, Güvenlik, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı çevre etkilerini en aza indirerek kirliliği önlemek ve çevreyi korumak,
 • Çevreye saygılı ve sürdürülebilir çözümler üreterek çalışanlarımızla birlikte sorumluluk almak ve sürekli iyileşme hedeflerimizi her yıl gerçekleştirmek,
 • İş güvenliği şartlarını sağlayarak iş kazalarının önüne geçmek,
 • En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın motivasyonunu sağlamak ve sürekli eğitim yoluyla yeterliliklerinin gelişimine katkıda bulunmak,
 • Hedeflerimize ulaşmada ekip çalışmasını esas tutmak,
 • Müşterilerin varlıklarını tedarik zincirindeki olası tehditlere karşı korumak, bu amaçla güvenlik risklerini tanımlamak ve bertaraf etmek için her türlü çalışmayı yürütmek.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  

 • Bilgi güvenliliğiyle ilgili karşılaşılabilecek tehditlere karşı sistemimizi güvenliğini güvence altına alabilmek ve sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla ISO 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmeyi,
 • Sunduğumuz ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak, sahip olduğumuz tüm bilgi varlıklarının ve ilgili taraflarımıza ait tüm bilgilerin, kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi
 • Uluslararası yasal şartlar ile standart şartlarını karşılamayı,
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili farkındalıklarını arttırmayı,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmeyi
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi

 

taahhüt ediyoruz.

 

GENEL MÜDÜR

01.09.2020